Решения от заседание на 20.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява Петя Рогозянска за прокурист и съответно Ненчо Пенев за член на контролния орган на инвестиционен посредник „Карол“ АД.

2. Одобрява замяната на „Кей Би Си Банк България” ЕАД с „УниКредит Булбанк” АД като банка-депозитар на „Арко Тауърс“ АДСИЦ.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина“.

4. Съгласува избора на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД на ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.