Решения от заседание на 20.09.2022

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Форуком фонд имоти“ АДСИЦ.

2. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. София.

3. Отписва, в резултат на осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество, „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 928 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100025110, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

4. Отписва, в резултат на осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество, „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 5 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка и с ISIN код BG1100024113, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

5. Приема на първо гласуване проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 04.10.2022 г. включително.

6. От разгледаните до 20.09.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допуска: Велко Манов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допускат: Красимир Георгиев, Даниел Андреев и Велко Манов. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им. Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.