Решения от заседание на 20.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява представения анекс за изменение на договор за възлагане на дейности (за водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция), сключен между „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

2. Признава придобитата от Артон Лена квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Признава придобитата от Марио Георгиев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на Застрахователно дружество „Съгласие“ АД.

5. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по администриране на бази данни на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД на външен изпълнител.

6. Изпраща писмо до “Застрахователно дружество ИНСтинкт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по предоставяне на деловодни услуги и изграждане и поддържане на информационна система от “Застрахователно дружество ИНСтинкт” ЕАД на външен изпълнител.