Решения от заседание на 25.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Българска Финансова Къща“ АД.

Емисията е в размер на 8 000 000 евро, разпределени в 8 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN код BG2100018220, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4%, платим на 12-месечен период, с дата на емитиране 28.11.2022 г. и дата на падеж 28.11.2025 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Вписва „Българска Финансова Къща“ АД, гр. София, като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Евгени Бенбасат за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД „ИНСтинкт“ АД.

3. Одобрява Кирил Стаменов за ръководител на функцията по вътрешен одит на „Групама застраховане“ ЕАД.

4. Одобрява Кирил Стаменов за ръководител на функцията по вътрешен одит на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

5. Издава разрешение на „Централен депозитар“ АД за придобиване на участие съгласно чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в дъщерно дружество.

6. Признава придобитата от Стойко Радиев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Разширява обхвата на издадения лиценз на инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД с инвестиционните дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 от ЗПФИ и допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ.

8. Приема на второ гласуване Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

9. Изпраща писмо до „Евроинс иншурънс груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.