Решения от заседание на 20.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ.

Емисията е в размер до 44 200 000 (четиридесет и четири милиона и двеста хиляди) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, които ще бъдат издадени от „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ, с емисионна стойност 0,001 лева, с ISIN код BG9200001238, които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1,10 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при последващо/щи увеличение/ия на капитала си.

Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД на 111 686 броя акции на „Кабиле-ЛБ“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

3. Съгласува избора на ПОАД „ЦКБ-Сила“АД на „РСМ БГ“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС” ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на територията на съответната държава.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.