Решения от заседание на 20.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява Милен Минчев за прокурист на управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД.

2. Одобрява измененията в договор на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Одобрява Тамаш Хак-Ковач за член на надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина“ АД.

4. Вписва „ВАРНА БРОКЕР 2023“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2021 г. до 31.03.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 477 – УПФ от 20.04.2023 г. и № 478 – ППФ от 20.04.2023 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.

6. Отказва да издаде одобрение на коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД.

7. Изпраща уведомление до надзорния орган на Република Италия във връзка с намерението на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на нейна територия.

8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на прокурист и членове на съвета на директорите на дружеството.