Решения от заседание на 20.02.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, гр. Варна.

Емисията е в размер до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 22 лева всяка, с ISIN код BG11SVVAAT11.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 8 000 000 лева, разпределени в 8 000 броя безналични, поименни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100032239, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,00%, платим на шестмесечни периоди, с матуритет 5 години, считано от датата на издаване на емисията.

Вписва посочената емисия конвертируеми, необезпечени облигации, предмет на публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Отписва, по искане на заявителя, „Прайм Пропърти БГ“ АД, гр. София, като публично дружество и издадената от него емисия ценни книжа в размер на 35 706 593 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100109039.

4. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „БДО АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2024 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

5. Изпраща писмо до „Алфастар Венчърс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с промяна в условията на първоначалната регистрация на дружеството като управител на допустим фонд за рисков капитал.