Решения от заседание на 19.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Вангел Спиров за лице, което да ръководи функцията за съответствие на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

2. Утвърждава „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАД „Европейска Застрахователна Компания” АД.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2021 г. до 29.09.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 950 – УПФ от 19.10.2023 г. и № 951 – ППФ от 19.10.2023 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане” ЕАД и до „Групама Застраховане“ ЕАД, с което уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейности по съхранение и архивиране на застрахователни полици към трето лице.

 5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ВТИ БРОКЕРС“ ЕООД и на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.