Решения от заседание на 19.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Алианц Банк България“ АД.

Емисията е в размер на 39 500 000 евро, разпределени в 395 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 6,85% годишно,  с четири годишни лихвени плащания, всяко в размер на 2 705 750 евро, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 48 месеца, считано от датата на издаване на емисията, с право на емитента да упражни три кол опции – кол опция, която може да се упражни на датата на лихвено плащане, съвпадаща с настъпването на третата годишнина от датата на издаване на емисията (кол опция на емитента), кол опция при настъпване на данъчно събитие съгласно условията на емисията (данъчна кол опция) и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения (кол опция при дисквалификация), с дата на емитиране 30.03.2023 г. и дата на падеж 30.03.2027 г., с ISIN код BG2100003230.

Вписва „Алианц Банк България“ АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Студентска център” АД, гр. Бургас.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100013239, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но не по-малко от 3,50% и не повече от 6,50%, с дата на емитиране 10.05.2023 г. и дата на падеж 10.05.2031 г.

Вписва „Студентска център” АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Вписва емисия акции, издадена от „Тексим Банк“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 3 600 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100001921.

4. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му, до 03.10.2023 г. включително.

5. Издава одобрение на управляващо дружество Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.), Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ, подфонд „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главния подфонд „Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, Белгия, след осъществяване на преобразуване чрез вливане на подфонд KBC ExpertEase Business Defensive Balanced в „Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ“.

Издава одобрение на управляващо дружество Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.), Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ, подфонд „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главния подфонд „Хорайзън Кей Би Си Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, Белгия, след осъществяване на преобразуване чрез вливане на подфондове 90 August of Generation Plan, 90 February of Generation Plan и Horizon KBC ExpertEase Business Dynamic Balanced в „Хорайзън Кей Би Си Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“.

6. Одобрява представените промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, които са приети с решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.