Решения от заседание на 19.07.2022 г.

На заседанието си на 19.07.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Александър Личев, Румен Димитров и Димитър Колев за членове на съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

2. Одобрява придобиване от „ЕКОТУР“ ООД на пряко квалифицирано участие в размер на 23,04% от капитала на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.

3. Одобрява Иван Андреев като член на надзорния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД.

4. Одобрява Ангел Терзиев като член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД.

 5. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗД „ОЗОК Инс” АД.

6. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

7. Вписва „МАСТЪР ИНС“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща писмо до „БАЕЗ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на Димитър Тонев за член на надзорния съвет и Димитър Русков за член на управителния съвет на дружеството.

9. Изпраща писмо до ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вътрешногрупов договор за аутсорсинг на ИT услуги, сключен с Allianz Technology SE.

10. Изпраща писмо до ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вътрешногрупов договор за аутсорсинг на ИT услуги, сключен с Allianz Technology SE.

11. Изпраща писмо до ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вътрешногрупов договор за аутсорсинг на ИT услуги, сключен с Allianz Technology SE.