Решения от заседание на 18.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100019228, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, но не по-малко от 4,00% и не повече от 6,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.12.2022 г. и дата на падеж 07.12.2031 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Шелли Груп“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 50 946 лева, разпределени в 50 946 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции  с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100003166, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 945 лева.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Захар инвест“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на акции на „Захарни заводи“ АД от останалите акционери на дружеството.

4. Одобрява промени в устава на „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.

6. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ АД.

7. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕНЕРГИЯ“ АД.

8. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч  Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

9. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2021 г. до 30.06.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 747 – УПФ от 18.07.2023 г. и № 748 – ППФ от 18.07.2023 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.

10. Отписва „Стройинвестхолдинг“ АД, гр. София, като публично дружество, и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради заличаване на дружеството от търговския регистър.

Емисията е в размер на 375 288 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100021986.

11. Изпраща уведомления до компетентните органи на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Полша, Австрия, Нидерландия, Швеция, Дания, Финландия, Хърватия и Румъния относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ЕООД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.

12. Изпраща уведомления до Националната банка на Словакия и до инвестиционен посредник „Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС, че PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., („Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС) – инвестиционен посредник, лицензиран от НБС, може да извършва дейност на територията на Република България чрез обвързан агент.

13. Изпраща писмо до Застрахователно дружество „ИНСтинкт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.