Решения от заседание на 18.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД.

Емисията е в размер до 70 000 000 евро, разпределени в до 700 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100005235, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на годишни периоди и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, със срок на облигациите от 3 (три) години.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Иванка Ангелова за член на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Освобождава за 2023 г. „Акспо България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).