Решения от заседание на 18.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, която ще бъде предложена за приемане на следващо общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Одобрява промени в устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.