Решения от заседание на 17.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проект на Годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2024 г.

2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

3. Изпраща писмо до „Пейшънт Кепитъл“ ООД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране.