Решения от заседание на 16.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява представените промени в устава на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Бианор холдинг“ АД, гр. София, одобрен с Решение № 518 – Е от 04.05.2023 г. на КФН.

3. Вписва „БМ Кредит Груп“ ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

4. Признава придобитата от Ивайло Петров квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Спира производство във връзка с намерението на „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Италия, Република Франция и Кралство Испания.