Решения от заседание на 16.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на „Геопост България“ ЕООД и на „Рапидо експрес енд лоджистикс“ ЕООД в „Спиди” АД.

3. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Република Румъния.

4. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.

5. Изпраща писмо до „ВАРНА БРОКЕР 2023“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.