Решения от заседание на 16.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Радослав Рачев и Иван Ненков за членове на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Булброкърс“ ЕАД.

2. Издава разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Капман Г-7 & Хонконг“.

Вписва „Капман Г-7 & Хонконг“ като национален договорен фонд от отворен тип, в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.

Вписва „Капман Асет Мениджмънт“ АД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

3. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 20.03.2023 г. включително.

4. Съгласува избора на ПОК „ДСК – Родина“ АД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ВИТОША БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до „Партнърс Груп БГ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд.