Решения от заседание на 16.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана за увеличение от 19,537% на 46,358% на непрякото квалифицирано дялово участие на Драгомир Великов в капитала на управляващо дружество „Компас Инвест“ АД и управляващо дружество „Импакт Капитал“ ЕАД.

2. Налага забрана на „ДАОС“ ЕАД за придобиване на непряко квалифицирано участие в капитала на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК ИНС“ АД чрез пряко придобиване на 100 % от капитала на „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС“ ЕООД.

3. Изпраща писмо до инвестиционен посредник (ИП) „Интеркапитал Маркетс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преустановяване на дейността на клона на ИП, установен на територията на Република Полша.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.