Решения от заседание на 15.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Ивелина Кирова, Тодор Тодоров и Ангел Диков за членове на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.

2. Одобрява Нела Белевич за независим член на надзорния съвет на „ЗК УНИКА” АД.

3. Одобрява проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2023 г.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЗК УНИКА” АД.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЗК УНИКА ЖИВОТ” АД.

6. Признава на Валентина Лилова частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

8. Променя статута на „ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО“ АД от застраховател без право на достъп до единния пазар, на застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, считано от 01.01.2023 г.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.

10. Изпраща писмо до ЗД „МФГ Инс“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар.

11. Изпраща писмо до „Трейшън Инвест” ЕАД (в процес на учредяване), че ще му бъде издаден лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, ако в 14-дневен срок от получаване на уведомлението дружеството удостовери, че изискуемият капитал е изцяло внесен и представи коригирани документи с отстранени констатирани технически грешки.