Решения от заседание на 15.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие”.

2. Признава придобитата от Людмил Людмилов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Германия относно намерението на инвестиционен посредник „МК Брокерс” AД (предишно наименование „Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС” АД) да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Германия.

4. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Делтасток” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за издаване на разрешение да извършва дейност по чл. 9, ал. 2 от ЗПФИ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г.