Решения от заседание на 15.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „EMKA“ АД, гр. Севлиево, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 21 699 726 лева, разпределени в 21 699 726 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG11EMSEAT19.