Решения от заседание на 15.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 100 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с номинална стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100005235, с фиксиран лихвен процент в размер на 9% за целия период на облигациите, платим на годишни периоди, със срок на облигациите от 3 години, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения („кол опция при дисквалификация“).

2. Отписва издадената емисия облигации и „Елана Финансов Холдинг“ АД като емитент на ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 2 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100015192.

3. Одобрява Владимир Нечев за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина“ АД

4. Одобрява представените промени в устава на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Изпраща писма до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и съответно до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на ръководител на функцията по вътрешен одит на дружествата.

6. Изпраща писма до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и съответно до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, с които уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на услуги по хостване и администриране на техническата инфраструктура на трето лице.

7. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейност по съхранение и управление на документи на хартиен носител на трето лице.

8. Изпраща писма до „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и съответно до „ДЗИ –Животозастраховане“ ЕАД, с които уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейност по изчисление на капиталови изисквания и изготвяне на количествени регулаторни справки според изискванията на „Платежоспособност 2“ на трето лице.

9. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Евър Файненшъл“ АД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.

10. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията (ESMA35-43-3565), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 01.01.2024 г.

11. Изпраща писмо до „Компас Капитал“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие от „Компас Капитал“ АД в управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД.