Решения от заседание на 15.02.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Любомир Ламбрев за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД.

2. Одобрява Мария Масларова – Гъркова за независим член на надзорния съвет на Застрахователна компания „Лев Инс“ АД.

3. Одобрява изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина“, Професионален пенсионен фонд „ДСК-Родина“, Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина“ и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“, управлявани от Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.

4. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за прехвърляне на дейности: договор за медицински асистънс при настъпване на застрахователно събитие по „Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи краткосрочно или продължително в Република България или преминаващи транзитно през страната“ и „Туристическа застраховка“ за България; договор за медицински асистънс по застраховка „Помощ при пътуване“ и свързаните с това услуги на трето лице.

5. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, с което уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги на трето лице.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния, Република Полша и Република Италия във връзка с намерението на „ЕС ЕР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД да извършва трансгранична дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

7. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Словакия, Република Словения и Република Хърватия във връзка с намерението на „Риск Мениджмънт Консултинг“ ООД да извършва трансгранична дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.