Решения от заседание на 14.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Риъл Булленд“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 2 030 251 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100006136.

2. Издава на „Групама Застраховане“ лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с нов клас застраховка, съгласно Приложение № 1, раздел II, буква „А“ от КЗ:

по клас 16 „Разни финансови загуби“:

– недостатъчност на доход (общо);

– лошо време;

– пропуснати ползи;

– продължително общи разходи;

– непредвидени търговски разходи;

– загуба на пазарна стойност;

– загуба на наем или доход;

– други косвени търговски загуби;

– други нетърговски финансови загуби;

– други видове финансови загуби.

3. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Франция, Кралство Швеция, Кралство Белгия, Република Унгария, Република Португалия, Република Полша, Република Финландия, Велико Херцогство Люксембург, Кралство Дания, Република Ирландия, Република Словакия, Република Естония и Република Хърватия във връзка с намерението на „ФЕНИКС БРОКЕРС ГРУП“ ООД да извършва трансгранична дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите на съответните държави.

4. Прекратява производство във връзка с намерението на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, за прехвърляне на дейностите по администриране на бази данни между двете дружества и трето лице по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.