Решения от заседание на 14.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „REHUB“ LTD, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 28 474 броя акции от капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Сила Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 28 000 000 лева, разпределени в 28 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100021232, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2,75% и не повече от 5,00% годишно, с дата на емитиране 28.07.2023 г. и дата на падеж 28.07.2032 г.

3. Вписва емисия акции, издадена от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 1 721 500 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG11RODOAT17.

4. Издава на Застрахователно дружество „ИНСтинкт” ЕАД лиценз за разширяване на обхвата на лиценза на застрахователя с нов клас застраховка, съгласно Приложение № 1, раздел II, буква „А“ от КЗ:

По т. 2 „Заболяване“:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– съчетание между двете.

5. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД.

6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД.

7. Утвърждава „Кроу България Одит“ ЕООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ ЖИВОТ“ ЕАД.

8. Заличава „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Прекратява производство във връзка със заличаване на „АСТРА ФИН“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

10. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на застрахователен брокер „ГРЕЙТ КО“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.

11. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.

12. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност на външен изпълнител.