Решения от заседание на 14.09.2023 г.

 На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Кей Би Агро Индъстри“ ЕАД, гр. София.

Емисията е в размер на 40 000 000 лева, разпределени в 40 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,5%, но общо не по-малко от 3,50% и не повече от 6,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 19.12.2022 г. и дата на падеж 19.12.2031 г., с ISIN код BG2100021224.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Вписва „Кей Би Агро Индъстри“ ЕАД, гр. София, като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Петя Тодорова за независим член на съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД.