Решения от заседание на 14.06.2022 г.

На заседанието си на 14.06.2022 г. КФН реши:

1. Не издава забрана за придобиване на пряко квалифицирано участие на Цанко Коловски в размер на 34.96 % от капитала на инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД, съответно непряко квалифицирано участие в капитала на управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД, в същия размер.

2. Одобрява Борис Паличев за член на Надзорния съвет на Застрахователна компания „УНИКА” АД и съответно за член на Надзорния съвет на Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД.

3. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от Сдружение „Международен образователен консултативен център“. Регистрира Сдружение „Международен образователен консултативен център“ като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

4. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.

6. Изпраща уведомление до компетентните органи на Република Словакия, Република Унгария и Република Чехия във връзка с намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да разшири обхвата на извършваната от него дейност по клас 15 „Гаранции”, при условията на свободата на предоставяне на услуги, на техните територии.

7. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно идентификационния код на правния субект (EIOPA-BoS-2021/456), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, считано от датата на влизането в сила на съответните нормативни допълнения.

8. Открива производство за отнемане правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на Стоян Станков.