Решения от заседание на 14.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Тодор Тодоров за прокурист на управляващо дружество „Златен Лев Капитал“ EАД.

2. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД за преобразуване чрез вливане на договорен фонд (ДФ) „Астра Енерджи” в ДФ „Астра Кеш Плюс”, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.

3. От разгледаните до 14.03.2023 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 13 и 14 май 2023 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 13 май 2023 г., се допускат: Иван Иванов, Васил Вълков и Тодор Христов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 14 май 2023 г., се допускат: Иван Иванов и Васил Вълков.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 05.05.2023 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA50-164-6583), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.