Решения от заседание на 13.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Елана Агрокредит“ АД.

Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100005227, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR + 3.75% на годишна база, но не по-малко от 3.75%, ако 6-месечният EURIBOR е отрицателна величина, платим на 6-месечен период с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на 1 месец от датата на издаване, с погасяване на главницата на 5 равни вноски, с дата на емитиране 15.09.2022 г. и дата на падеж 15.10.2027 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Oдобрява Александър Леков за член на съвета на директорите на управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.

3. Одобрява Ани Ангелова за член на надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

4. Одобрява Петр Сосик за член на надзорния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.

5. Признава на Елена Воденичарова – Екимова частична правоспособност на отговорен актюер в областите общо застраховане и животозастраховане.

6. Заличава „ХОЛИ ИНС БГ” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Франция, Германия, Нидерландия, Гърция, Португалия, Испания, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния, Ирландия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Люксембург, Малта, Дания и Хърватия във връзка с намерението на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД да извършва дейност по клас 15 „Гаранции”, на техните територии, при условията на свобода на предоставяне на услуги.