Решения от заседание на 13.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва „Топлофикация – Плевен“ АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Вписва емисия в размер на 20 512 356 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100004214, издадена от „Топлофикация – Плевен“ АД, гр. Плевен, и представляващи регистрирания капитал на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Одобрява Владимир Тодоров за член на надзорния съвет на „БАЕЗ“ ЕАД.

3. Приема на първо гласуване на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 13.10.2022 г. включително.

4. Изпраща писмо до „ЕЗОК“ ЗАД” АД, с което уведомява дружеството, че не са налице правни пречки относно прехвърляне на ключова функция за съответствие от „ЕЗОК“ ЗАД” АД на Николай Божилов.

5. Прекратява производство за одобрение на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД.

6. Прекратява производство за одобрение на член и на независим член на съвета на директорите на „ЗК АКСИОМ“ АД.

7. Изпраща писмо до Петя Вълчева във връзка с административно производство за признаване на правоспособност на отговорен актюер, придобита извън Република България.