Решения от заседание на 13.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Бианор холдинг“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 470 697 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100007076.

2. Одобрява Станислав Божков за прокурист на управляващо дружество „Общинска банка – Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Одобрява Ангел Хаджийски, Деян Денев и Иванка Павлова за членове на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Капман“ АД.

4. Одобрява Цветомир Панагюрски за независим член на съвета на директорите на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

5. Одобрява замяна на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз, без Кралство Белгия, относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.