Решения от заседание на 13.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Кирил Стоименов за нов член на съвета на директорите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ.

2. Изпраща писмо до „Айкарт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.