Решения от заседание на 13.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Отписва договорен фонд (ДФ) „Консервативен фонд България“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Евро“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Лева“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Растеж“ и издадените от фондовете емисии дялове, от водените от КФН регистри, в резултат на преобразуване чрез вливане на посочените ДФ в ДФ „ОББ Платинум България“ и ДФ „ОББ ЕкспертИйз“ с подфондове, управлявани от УД „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ, Белгия, чрез неговия клон в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ.

2. Изпраща писмо до „ГУМА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД“, Кипър, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за придобиване на пряко квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ООД.