Решения от заседание на 13.02.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Бианор Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 5 482 813 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3,70 лева всяка, с ISIN код BG1100007076.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Тихомир Минчев за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Издава решение за вписване на Фонд за разсрочени плащания „ДаллБогг: Живот и Здраве“, управляван от „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

4. Насрочва изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 18 май 2024 г.) и като инвестиционен консултант (на 19 май 2024 г.). Приема ред за провеждане на изпитите, тематични конспекти и правила за оценяване, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Инвестиционна дейност”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант”.

5. Спира производство във връзка с намерението на „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Полша при условията на свобода на предоставяне на услуги.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд.

7. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на управител на дружеството.