Решения от заседание на 12.12.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява представените промени в устава на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Одобрява бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2024 г.

3. Одобрява актуализиран бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2023 г.

4. Одобрява Вероника Йорданова за лице, ръководещо функцията за съответствие на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.

6. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД и „АТА КОНСУЛТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

7. Съгласува избора на Пенсионноосигурително дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД на „МАЗАРС“ ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

8. Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да преустанови извършването на застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги, на територията на Федерална Република Германия.