Решения от заседание на 12.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Софарма“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 37 792 679 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11SOSOBT18.

2. Одобрява представеното допълнително споразумение към договор за възлагане на дейности, сключен между „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ и трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.