Решения от заседание на 12.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на „АФРАНГА” ЕООД за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране, с право да извършва следните дейности и услуги: улесняване на отпускането на заеми и обслужване на информационно табло.

2. Издава одобрение на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност) на трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Съгласува избора на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД и на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на дружеството и управляваните от него фондове.