Решения от заседание на 12.07.2022 г.

На заседанието си на 12.07.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Райсволф България“ АД.

Емисията е в размер на 1 186 000 евро, разпределени в 1 186 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 18.02.2022 г. и дата на падеж 18.02.2025 г., с ISIN код BG2100001226.

Вписва „Райсволф България“ АД като емитент, и посочената емисия, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Димитър Банов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Одобрява Добромир Добрев и Татяна Иванова за членове на надзорния съвет на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД.

4. Одобрява Божидар Чанков за член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

5. Приема на второ гласуване Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.