Решения от заседание на 12.05.2022 г.

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД. Емисията е в размер на 12 000 000 лева, разпределени в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100014211, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5% годишно за първите 5 години и в размер на 9% годишно за последните 2 години, платим на 6-месечен период и с главница, платима еднократно заедно с последното лихвено плащане на датата на падежа на облигационния заем на 07.11.2028 г. Вписва „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Мариана Кьосева за нов член на Съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ.

3. Одобрява Цветелина Михайлова за изпълнителен член на Съвета на директорите и съответно Калин Костов за прокурист на „ЗК АКСИОМ“ АД.

4. Одобрява Гълъбин Гълъбов, Веселин Рашин, Димитър Русков и Венцислав Тодоров за членове на Надзорния съвет на „БАЕЗ“ ЕАД.

5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 13.06.2022 г. включително.

6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 13.06.2022 г. включително.

7. Вписва „ЕМ ДЖИ БРОКЕРС ВАРНА“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

 8. Съгласува избора на ПОК „Доверие“ АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и на управляваните от него фондове.

9. От разгледаните до 12.05.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 28 и 29 май 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 28 май 2022 г., се допускат: Елка Петкова, Явор Дренков, Петко Казанджиев, Александър Стойчев, Спартак Христов, Борислав Йонов и Радислав Симов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 29 май 2022 г., се допускат: Калоян Атанасов, Миглена Петкова, Харалампи Леков, Рая Стаменова, Даниел Андреев, Калин Георгиев, Георги Робев, Емилия Кюлтова, Радислав Симов, Деян Василев, Милен Бузов, Полина Василева – Павлова, Радослава Мечкюрева и Светлана Петрова. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурира в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им. Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 20.05.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

10. Освобождава за 2022 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Аурубис България“ АД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружествата търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

11. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „МИСТРАЛ ГРУП“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.