Решения от заседание на 12.01.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „ДНС ИНВЕСТ” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 27 994 броя акции (29,85%) от капитала на „Родина Кепитъл” АД от останалите акционери на дружеството.

2. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 13.02.2023 г. включително.

3. Приема на първо гласуване проект на наредба за изискванията към дейността на администраторите на бенчмаркове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 13.02.2023 г. включително.

4. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.12.2020 г. до 30.12.2022 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 35 – УПФ от 12.01.2023 г. и № 36 – ППФ от 12.01.2023 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”, ”Статистика и анализи”.