Решения от заседание на 11.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2020 г. до 30.09.2022 г. Пълният текст на решения № 781 – УПФ от 11.10.2022 г. и № 782 – ППФ от 11.10.2022 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел “Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

2. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.

3. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

4. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

5. Приема план за преструктуриране на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис“ ООД.

6. Спира, по искане на заявителя, производство за вписване на „Партнърс Груп БГ“ ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.