Решения от заседание на 11.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Михаела Станимирова за член на управителния съвет на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 341 528 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG11RODOAT17.

3. Вписва „Булметал“ АД, гр. Гурково, като публично дружество и издадената емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 155 179 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100014239.

4. Вписва „ИНС ЦЕНТЪР“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 12.02.2024 г. включително.

6. Отказва да одобри ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

7. Изпраща уведомление до компетентния орган на Федерална Република Германия във връзка с оттегляне на уведомлението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.

8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ВАРНА БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

10. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с доброволен отказ от издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.