Решения от заседание на 10.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Издава лиценз на „Блусмарт Инвестмънтс“ АД (в процес на учредяване) за извършване на дейностите по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

2. Одобрява Сава Стойнов, Йордан Христов и Пламен Тончев за членове на съвета на директорите на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД.

3. Одобрява представените промени в устава на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за приемане на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Одобрява представения Договор за проектиране и строителство, сключен между „Софарма Билдингс“ АДСИЦ и „Телекомплект“ АД на 07.08.2023 г., за изменение и допълнение на сключения между същите страни Договор за извършване на дейност като обслужващо дружество от 14.09.2007 г.

5. Издава одобрение на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС на „Грийн Пропърти Сървисиз” ООД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

6. Отписва емисия ценни книжа в размер на 1 250 000 евро, разпределени в 1 250 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с единична номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100012173, издадени от „И Ел Джи“ АД (с предходно наименование „Евролийз Груп” ЕАД), от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

7. Отписва емисия ценни книжа в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100018089, издадени от „ХипоКредит“ ЕАД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

8. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Захар инвест“ АД, гр. Горна Оряховица, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на акции на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, от останалите акционери на дружеството.

9. Отнема, поради отправено писмено искане, правото на Десислава Илиева да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти, придобито със Сертификат № 585-Б от 09.12.2019 г., издаден от КФН.

10. Прекратява производството относно одобряване на член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

11. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „Асиджест РЕ Брокер“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

12. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по управление на портфейл финансови активи чрез сключване на договор с външен изпълнител.