Решения от заседание на 10.01.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва „ПИКЪРИНГ ИНШУРАНС БРОКЕР” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

2. Изпраща писмо до ЗК“ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на управителния съвет на дружеството.

3. Изпраща писмо до застрахователен брокер „КОЛЕВ 2008” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.