Решения от заседание на 09.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на „Пейшънт Кепитъл“ ООД (в процес на учредяване) за предоставяне на услуги за колективно финансиране, с право да извършва следните дейности и услуги: улесняване на отпускането на заеми и пласиране без твърд ангажимент на прехвърлими ценни книжа за целите на колективното финансиране и получаване и предаване на нареждания във връзка с тези прехвърлими ценни книжа.

2. Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2022 г.

3. Спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за годност (ESMA35-43-3172), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Полша, Австрия, Нидерландия, Швеция, Дания, Финландия, Хърватия и Румъния относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ЕООД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.