Решения от заседание на 09.08.2022 г.

На заседанието си на 09.08.2022 г. КФН реши:

1. Вписва емисия варанти, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 98 090 800 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200002228, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.

2. Одобрява Любомир Янков за прокурист на управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.

3. Издава одобрение на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за делегиране на функцията по оценяване на част от активите на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД на „Велинов-Консулт” ЕООД и на инж. Максим Ставрев.

4. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към дейността на пазарните оператори.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

5. Отписва, по искане на заявителя, договорен фонд (ДФ) „Аркус Балансиран“ и ДФ „Аркус Динамичен“, управлявани от управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, както и издадените от договорните фондове емисии дялове, от водените от КФН регистри.

6. Отписва, по искане на заявителя, договорен фонд „Глобал Опортюнитис”, управляван от управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, както и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистри.