Решения от заседание на 09.06.2022 г.

На заседанието си на 09.06.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява представения нов устав на „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за приемане на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Одобрява представения нов устав на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за гласуване на предстоящо Общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Избира Дияна Митева за председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат до 20.08.2025 г.

4. Разширява обхвата на издадения лиценз на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД с инвестиционните дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 и допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ. Уведомява инвестиционния посредник, че ще му бъде издаден лиценз, включващ заявените нови услуги и дейности, ако в 14-дневен срок от получаване на уведомлението удостовери, че е направена допълнителна встъпителна вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите.

5. Отписва „Артанес майнинг груп“ АД, гр. София, като публично дружество, и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100005112, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

6. Допуска кандидат до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.