Решения от заседание на 09.05.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Блусмарт Инвестмънтс“ АД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.