Решения от заседание на 09.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Ивелина Кирова и Тодор Тодоров за нови членове на съвета на директорите на „Зенит имоти“ АДСИЦ.