Решения от заседание на 08.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

2. Признава на Цветелина Георгиева частична правоспособност на отговорен актюер в областите общо застраховане и животозастраховане.

3. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по организиране, управление, съхранение и унищожаване на архивни документи от архивния фонд на дружеството.

4. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по организиране, управление, съхранение и унищожаване на архивни документи от архивния фонд на дружеството.